Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Betrouwbaar, transparant én geborgd

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij Milieukeur is dat goed geregeld. De criteria van Milieukeur komen tot stand met inbreng van betrokken partijen, onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen Non-food van SMK. Hierin zijn vertegenwoordigd: producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en eindgebruikers. Via openbare hoorzittingen vindt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming plaats met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk draagvlak.

Met het Milieukeurcertificaat maken organisaties hun duurzaamheidsinspanningen op heldere en betrouwbare wijze inzichtelijk. Zowel in het business-to-business als in het business-to-consumer segment.

Onafhankelijke controle

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van Milieukeur voldoen. Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Vastgelegde procedures en maatschappelijk draagvlak

Het aansturen en coördineren van het proces van criteriaontwikkeling en –herziening gebeurt onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen Non-Food. Dit is een stakeholderplatform waarin zijn vertegenwoordigd: producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en eindgebruikers. In gezamenlijk overleg worden de criteria opgesteld waardoor deze een breed maatschappelijk draagvlak hebben.

Onafhankelijk gecontroleerd

Onafhankelijke certificatie-instellingen, waarmee SMK een licentieovereenkomst heeft afgesloten, toetsen of producten voldoen aan de criteria. Deze certificatie-instellingen zijn erkend door de Raad voor Accreditatie voor de desbetreffende certificatieschema’s.

De scheiding tussen criteriaontwikkeling (door SMK) en toetsing of aan de criteria wordt voldaan (door de certificatie-instellingen) is aangebracht om belangenverstrengeling te voorkomen en sluit aan bij de eisen van de RvA.

Het ontwikkelproces

De certificatieschema’s van Milieukeur komen tot stand onder verantwoordelijkheid van het SMK College van Deskundigen Non-food. Dit College bestaat uit deskundigen uit de belanghebbende maatschappelijke sectoren. Zij is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eisen en laten zich adviseren door betrokken partijen in begeleidingscommissies en hoorzittingen. Uiteindelijk stelt het College van Deskundigen de objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering.

Voordelen

Lees meer

Certificeren

Lees meer

Over SMK

Lees meer