Voorbeelden uit de praktijk

“Certificatieschema Milieukeur Vleeskuikens sluit aan bij de praktijk”

“Een goed certificatieschema kan alleen tot stand komen in dialoog met stakeholders uit de praktijk”, zegt Rick van Emous, werkzaam bij Wageningen UR Livestock Research.

Rick van EmousDe onderzoeker was intensief betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe certificatieschema Milieukeur Vleeskuikens. Het is niet voor het eerst dat hij meewerkte aan het opstellen van een dergelijk schema: begin vorig jaar bracht hij zijn expertise in bij de ontwikkeling van het certificatieschema Milieukeur Ei (leghennen). Milieukeur Vleeskuikens maakt onderdeel uit van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke Producten en bestaat uit verplichte basiseisen en keuzemaatregelen voor de vier thema’s ‘milieu in en om het bedrijf’, ‘voeders’, ‘dierenwelzijn en -gezondheid’ en ‘werkomstandigheden’. Voor ieder van deze thema’s kan de ondernemer een keuze maken uit meerdere maatregelen waarbij een minimum aantal punten behaald dient te worden.

Milieuvriendelijk versus dierenwelzijn
Van Emous moet nog regelmatig een toelichting geven op wat Milieukeur inhoudt. “Ik merk dat Milieukeur soms moeilijk is uit te leggen aan de ondernemers, omdat de naam suggereert dat het puur om het milieu gaat, terwijl bijvoorbeeld dierenwelzijn en diergezondheid net zo belangrijk zijn. Er is zelfs een paradox”, zegt hij. “Als je het hebt over huisvestingssystemen dan kan het meest milieuvriendelijke systeem het minst goed zijn voor het dierenwelzijn. Een kip in een legbatterij levert heel weinig ammoniakuitstoot op maar wordt om dierenwelzijnsredenen verboden. En een stal met veel strooisel levert weer veel fijn stof op.” Milieu en dierenwelzijn zijn belangrijke elementen in het certificatieschema. “Dat is een tendens die in de sector in de jaren ’80 en ’90 is ingezet”, vervolgt Van Emous. “Ging het bij milieu vroeger vooral om de reductie van uitstoot van ammoniak, tegenwoordig is er een bredere benadering, waarbij de nadruk meer is komen te liggen op het beperken van energieverbruik en het welzijn van de dieren. Het is dus een totaal duurzaam concept en geen smalle focus op een onderwerp.”

Afwegen van thema’s
Het opstellen van een afgewogen certificatieschema is balanceren tussen de verschillende thema’s. “Daar ben ik me van bewust”, zegt Van Emous. “Om die reden heb ik regelmatig beroep gedaan op diverse deskundigen, zowel intern als extern. Van de begeleidingscommissie, waarbij belanghebbenden uit de sector hun visie geven over het concept, kreeg Van Emous uitgebreid commentaar, aanvullingen en suggesties. “De samenstelling van die begeleidingscommissie is heel divers: van slachterijen tot voerfabrikanten, tot systeembouwers en agrariërs. Natuurlijk ken ik het veld vanuit mijn werk, maar om de criteria goed op te stellen is dergelijke input uit de praktijk echt nodig.”

Strenge eisen, gericht op de koplopers
Het gepubliceerde certificatieschema is dus volgens de onderzoeker een afgewogen balans geworden tussen de verschillende thema’s. “De eisen zijn behoorlijk streng, maar dat is niet erg. Milieukeur richt zich vooral op de 25 procent koplopers.”, zegt Van Emous. Hij benadrukt dat een certificatieschema ‘levend’ is. “Je hebt te maken met voortschrijdend inzicht, ik kan me nu al voorstellen dat er volgend jaar een herziening komt.” Van Emous noemt het voorbeeld van fijn stof. “De regelgeving hieromtrent is nog niet af: er wordt gekeken hoe je de emissie van fijn stof kunt verminderen en daar wordt volop onderzoek naar gedaan. Je zou er bijvoorbeeld water op kunnen vernevelen, maar dan krijg je weer meer ammoniak.”

Aansluiting bij Beter Leven kenmerk
Op de onderdelen dierenwelzijn en diergezondheid sluit het certificatieschema waar mogelijk aan bij het sterrensysteem van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. “Een deel van de criteria richt zich specifiek op diergezondheidsaspecten”, vertelt Van Emous. “Zo zijn er eisen aan de uitval van vleeskuikens en bijvoorbeeld irritatie aan de poten. Daarbij heb ik heel goed gekeken naar het sterrensysteem en die criteria waar mogelijk meegenomen in het certificatieschema Milieukeur. Een ondernemer die al flinke inspanning heeft gedaan voor het Beter Leven kenmerk kan dat voordeel ook meenemen in certificering voor Milieukeur Vleeskuikens.”

 [Publicatie magazine SMK-Nieuws 66, september 2011]
 

Terug naar overzicht