Voorbeelden uit de praktijk

Duurzamer blussen met Milieukeur gecertificeerde brandblusmiddelen

 

Er is bij leveranciers van brandblusmiddelen een toenemende interesse voor het Milieukeur certificaat. Op dit moment is een zestigtal brandblussystemen Milieukeur gecertificeerd van elf fabrikanten.

Marktschets
De marktverhouding van de diverse blusmiddelen in Nederland is circa 45% blusschuimen, circa 45% bluspoeders en circa 10% koolzuurblussers. AgentschapNL schat dat ongeveer 40% van alle brandblusmiddelen het keurmerk Milieukeur heeft of daarvoor in aanmerking komt.

Milieukeur brandblusmiddelen

De productgroep Milieukeur brandblusmiddelen bestaat uit draagbare en verrijdbare brandblusmiddelen zoals CO2-blussers, water met additieven en schuimblussers (water met schuimadditieven). Ook blusschuimen (water met schuimadditieven, water met additieven) en blusgassen kunnen worden gecertificeerd. Blusstoffen worden toegepast in installaties en bestaan uit inerte en chemische gassen, inclusief CO2.

De kern van het certificatieschema Milieukeur brandblusmiddelen bestaat uit de milieucriteria waaraan het product en de gebruikte ingrediënten moeten voldoen. Een tweede belangrijke eis is de functionaliteit van die brandblusmiddelen. Het gaat dus om een afweging tussen een minimale milieuschade door het blusmiddel en de maximale bluscapaciteit ervan. Overigens is vooral de brand zélf de veroorzaker van de grootste milieuschade door de optredende lucht-, water- en bodemverontreiniging; het blusmiddel heeft daarin een gering aandeel.

Poederblussers komen niet in aanmerking voor Milieukeur vanwege de grote hoeveelheid vast afval die geproduceerd wordt; zowel bij gebruik, als bij inname van ongebruikte producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Een ander nadeel is dat bij het blussen het bluspoeder overal inkomt (bijvoorbeeld in apparatuur), waardoor aanzienlijke nevenschade kan optreden.
Aërosolvormende systemen komen op dit moment nog niet in aanmerking voor Milieukeur omdat deze producten vooralsnog niet aan alle Milieukeurcriteria kunnen voldoen. Ook niet-navulbare brandblusproducten vallen af voor certificatie omdat ze te milieubelastend zijn.

Blusschuim en een verbod op PFOS
Bestanddelen in blusschuimen zoals fluortensiden of fluortelomeren hebben als unieke en werkzame eigenschap dat zij chemisch zeer stabiel zijn, waardoor zij bij hoge temperaturen nog werkzaam blijven en daardoor zeer geschikt zijn als brandblusmiddel. Die hoge chemische stabiliteit heeft echter als nadeel dat zij daardoor zeer slecht afbreekbaar zijn in het milieu.
De fluortenside PFOS (perfluoroctaansulfonaat) is een persistente, bioaccumulerende en toxische fluorverbinding. PFOS is aangetoond in oppervlaktewater en sediment, afvalwater, slib en in water afkomstig uit vuilstorten. De Europese Commissie heeft daarom door middel van regelgeving het gebruik van PFOS streng beperkt. PFOS mag niet meer worden toegevoegd aan producten en producten met PFOS mogen niet op de markt gebracht worden of in preparaten gebruikt worden in concentraties gelijk of groter dan 0,005% (m/m).

Andere fluortensiden dan PFOS, fluortelomeren en overige organische fluorverbindingen die in blusschuimen worden gebruikt vertonen een vergelijkbaar gedrag in het milieu als PFOS maar hun gebruik wordt niet beperkt door regelgeving. In de Milieukeur gecertificeerde brandblusmiddelen is volgens het certificatieschema een maximum organisch fluorgehalte toegestaan van 0,04% (m/m) van fluorverbindingen die niet tot de groep PFOS-additieven behoren.

Er bestaan sinds kort ook fluorvrije schuimen die schuimvormers bevatten op basis van suikers. Er zijn nog geen Milieukeurhouders voor dit soort brandblusmiddelen die aan zowel functionaliteit- als milieu eisen kunnen voldoen.

 • “Duurzaam inkopen behoort tot onze maatschappelijke taak”
  De heer Raymond van Tilburg is Hoofd Bouw en Techniek in het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom en in die functie ook verantwoordelijk voor de inkoop van brandblusmiddelen. Het ziekenhuis is middelgroot met bijna 400 bedden, 1.600 medewerkers en ruim 100 medisch specialisten. “Ons ziekenhuis vindt alles dat te maken heeft met duurzaamheid belangrijk”, zegt Raymond van Tilburg. “Wij hebben nu eenmaal een maatschappelijke taak en van daaruit willen wij ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is onze ‘kapstok’ bij de inkoop van allerlei producten en daarom kopen wij dan ook brandblussers in met Milieukeur.”

   
 • “Milieukeur stevige steun in de rug”
  Een tiental brandblussystemen van Saval is Milieukeur gecertificeerd. Koen van Dijk –marketing coördinator bij Saval- merkt op dat er door zijn afnemers meestal niet direct wordt gevraagd naar duurzamere brandblusmiddelen: “Wanneer wij echter melden dat Milieukeur gecertificeerde brandblussers een duurzamer alternatief zijn blijkt dit een onderscheidend en positief productvoordeel”. Saval levert haar producten aan onder meer industrie, het onderwijs, zorginstellingen en overheden.

   
 • “Meewerken aan een schoner milieu”
  Theo Coenders is bij Smeba Brandbeveiliging (Moyne Roberts) werkzaam als kwaliteitscoördinator: “Een belangrijk deel van ons assortiment draagbare en verrijdbare brandblussers heeft het Milieukeur certificaat. Gelukkig vragen er steeds meer van onze relaties naar milieuvriendelijke brandblusmiddelen en kunnen wij door ons Milieukeur certificaat voldoen aan die vraag."

   
 • Bronnen en achtergrondinformatie:
  Ministerie van VROM - Informatie voor duurzaam inkopen van Blusmiddelen, 20 mei 2010
  Nationaal Implementatieplan Persistente Organische Verontreinigende Stoffen
  Certificatieschema Milieukeur Brandblusmiddelen BBM.6 / MK.64
Terug naar overzicht