Nieuws & Persberichten

MDV: Melkschapenstallen opgenomen in de Milieulijst 2018

Koppeling aan fiscale regelingen

Melkschapenstallen zijn per 1-1-2018 opgenomen in de Milieulijst, waardoor het mogelijk is om investeringen in de (ver-)bouw van stallen voor melkschapen aan te melden voor de MIA-\Vamilregeling. Ook kunnen Melkschapenhouders gebruik maken van de Plus regeling binnen het borgstellingskrediet voor de landbouw.

Melkschapenstallen kunnen gecertificeerd worden op basis van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor melkgeiten en melkschapen. De criteria voor Ammoniak, Klimaat, Fijnstof, Bedrijf & Omgeving en Brandveiligheid zijn voor melkschapen volledig hetzelfde als voor melkgeiten. Voor Diergezondheid gelden enkele aangepaste criteria en voor dierenwelzijn is een aparte maatlat voor melkschapen uitgewerkt.

Meer infoMilieulijst MIA-\Vamil

A 2291

Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal

a. bestemd voor: het houden van melkgeiten of melkschapen in een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur 9, onderdeel MDV 12 - melkgeiten- of melkschapenstallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 12 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het stalontwerpcertificaat een stalcertificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

b. bestaande uit: een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen, mestafvoer en -opslag en een hygiënesluis, met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel, het verzamelen, verwerken en het opslaan van de (eind)producten, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Investeringen in een duurzame melkgeiten- of melkschapenstal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2291 worden gemeld.

Terug naar overzicht