Nieuws & Persberichten

Publicatie certificatieschema Milieukeur Open teelt 2017


SMK publiceert per 1 januari 2017 het herziene certificatieschema Milieukeur Open Teelt. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2018. Het schema kent specifieke eisen voor de teelt van akkerbouw- en vollegrondsgroenten, aardbeien, fruit, boomkwekerijproducten en bloembollen.

 • Download hier het certificatieschema Milieukeur Open teelt 2017

Wijzigingen
De inhoud van het certificatieschema is op een aantal punten gewijzigd om zo goed mogelijk in te spelen op recente ontwikkelingen en het onderscheidende ambitieniveau van Milieukeur te behouden:


Gewasbeschermingsmiddelen

 • De lijsten met toegestane gewasbeschermingsmiddelen zijn geactualiseerd. Hierbij zijn nieuwe toelatingen van middelen en wettelijke restricties verwerkt, en zijn de Milieubelastingspunten geüpdatet aan de hand van de Milieumeetlat van CLM.
 • Voor hardfruit geldt in 2017 een pilot voor een nieuwe methodiek voor toestaan van gewasbeschermingsmiddelen op basis van een lijst van risicostoffen.
 • Nieuwe eis voor het voorkómen van erf-emissie door middel van uitvoeren van een Erfemissiescan.


Bodemvruchtbaarheid

 • Bredere invulling van organische stofbalans door middel van uitvoeren van berekeningen voor de gehele gewasrotatie in plaats van voor één teelt.
 • Meer aandacht voor bodemvruchtbaarheid in de vorm van nieuwe keuzemaatregelen.


Opname nieuwe verplichte en keuzemaatregelen

 • Communicatie met omwonenden verplicht onderdeel
 • Nieuwe keuzemaatregelen:
  - Stimuleren niet-chemische onkruidbestrijding.
  - Meer stimuleren van bloemenranden.
  - Uitgesteld en om-en-om maaien van grasstroken in fruitboomgaarden en boomkwekerijen.


Bloembollen

 • Aangepaste looptijd schema en berekening van actieve stofnorm op basis van werkelijke vloeistofopname ontsmettingsvloeistof


Verduidelijking van criteria

 • Het schema is aangepast op diverse punten waar onduidelijkheid over heerste.


Meer informatieIntegraal duurzamere teelt en kwaliteit

Milieukeur is gebaseerd op een integrale benadering bij de verduurzaming van plantaardige teelten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus. Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de open en bedekte teelt:

 • Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
 • Energie- en watergebruik
 • Emissie van broeikasgassen
 • Biodiversiteit
 • Verpakking en afval
 • Arbeidsomstandigheden


Milieukeur plantaardige producten

 • Voor sterke en gezonde planten
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door progressieve boeren en tuinders, met innovatieve technieken voor een duurzamere teelt


Terug naar overzicht