Nieuws & Persberichten

Melkveehouderij investeert steeds meer in duurzamere MDV-melkveestallen

Het aantal gecertificeerde rundveestallen - met name melkveestallen - neemt flink toe. Inmiddels is het percentage afgegeven melkveestal ontwerpcertificaten in 2014 gegroeid tot bijna 50% van het totaal aantal afgegeven stalcertificaten. Deze groei is te verklaren door veranderde marktomstandigheden, waaronder het afschaffen van de melkquotering. Melkveebedrijven hebben hierop geanticipeerd met een uitbreiding van het aantal dierplaatsen. Het gaat overigens niet alleen om uitbreiding. Voor een deel van de gerealiseerde dierplaatsen gaat het om vervanging van oude voor nieuwe duurzamere stallen.

  • Toelichting grafiek
    In de jaren voor 2013 is er door veehouders veel geïnvesteerd in de (ver)bouw van varkens- en pluimveestallen. Dit deden zij om te kunnen voldoen aan de veranderde eisen voor huisvestingsystemen die door wetgeving in dat jaar van kracht werden. Dit heeft tot gevolg dat er sinds 2013 een terugloop is in het aantal nieuwe aanmeldingen voor MDV varkens- en pluimveestallen.  

Meer informatie
Saskia van Wageningen-Lucardie,  slucardie@smk.nl, 070 358 63 00.

Terug naar overzicht