Betrouwbaar, transparant en geborgd

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij Milieukeur is dat goed geregeld.

De criteria van Milieukeur komen tot stand met inbreng van betrokken partijen, onder verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen van SMK. Hierin vertegenwoordigd zijn producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en eindgebruikers. Via openbare hoorzittingen vindt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming plaats met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk draagvlak.

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van Milieukeur voldoen. Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Met het Milieukeur certificaat maken organisaties hun duurzaamheidsinspanningen op heldere en betrouwbare wijze inzichtelijk. Zowel in het business-to-business als in het business-to-consumer segment.

Vastgelegde procedures en maatschappelijk draagvlak

Het aansturen en coördineren van het proces van criteriaontwikkeling en –herziening gebeurt onder verantwoordelijkheid van Centrale Colleges van Deskundigen (CCvD’s). Dit zijn stakeholderplatforms waarin deskundigen van producenten-, consumenten- en milieuorganisaties, detailhandel, wetenschappelijke instituten en overheid vertegenwoordigd zijn. In gezamenlijk overleg worden de criteria opgesteld waardoor deze een breed maatschappelijk draagvlak hebben.

Bij de ontwikkeling van criteria zijn onderzoek- en adviesbureaus betrokken. Daarnaast adviseert een begeleidingscommissie SMK en de CCvD’s bij de ontwikkeling of herziening van criteria. Een begeleidingscommissie bestaat uit de aanvrager van criteria voor de betreffende productgroep, belanghebbende marktpartijen en relevante maatschappelijke organisaties.

Voorafgaand aan de vaststelling van het certificatieschema/criteria wordt een openbare hoorzitting gehouden. Op basis van het rapport en de resultaten van de hoorzitting stelt het CCvD het certificatieschema/criteria vast. 

Onafhankelijk gecontroleerd

Onafhankelijke certificatie-instellingen, waarmee SMK een licentieovereenkomst heeft afgesloten, toetsen of producten voldoen aan de criteria. Deze certificatie-instellingen zijn erkend door de Raad voor Accreditatie voor de desbetreffende certificatieschema’s.

De scheiding tussen criteriaontwikkeling (door SMK) en toetsing of aan de criteria wordt voldaan (door de certificatie-instellingen) is aangebracht om belangenverstrengeling te voorkomen en sluit aan bij de eisen van de RvA. 

Lees meer over de betrouwbaarheid van Milieukeur bij: