Milieukeur Open teelt

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT EN KWALITEIT

 • Milieukeur gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van teelten, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Waar relevant worden ook bij de be-en verwerking van Milieukeur producten eisen gesteld.

UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Met Milieukeur werken boeren en tuinders ook aan het bereiken van een aantal duurzaamheidsdoelen van de United Nations, de zogenaamde Sustainable Development Goals:

 • Energie
 • Productie en Consumptie
 • Klimaat
 • Water
 • Bodem, Landschap en Biodiversiteit

THEMA'S INTEGRAAL DUURZAMERE MILIEUKEUR TEELT

Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de Milieukeur certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de open teelt:

 • Voor sterke en gezonde planten
 • Voor veilige en schone producten
 • Geteeld door progressieve boeren en tuinders, met innovatieve technieken voor een duurzamere teelt

Biodiversiteit en landschap

Bescherming van natuur en landschap, bijvoorbeeld door:

 • Bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen, etc.

Gewasbescherming

 • Stimulering van biologische en mechanische bestrijding van ziekten en plagen
 • Schadelijke gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan
 • Beperking op de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen

Waterkwaliteit en -kwantiteit

 • Voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grond- en oppervlaktewater
 • Opslaan en hergebruiken van water

Bemesting en bodemvruchtbaarheid

 • Behoud van bodemvruchtbaarheid
 • Efficiënt gebruik van meststoffen

Energie en klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen, bijvoorbeeld door:

 • Beperking van energieverbruik
 • Gebruik van duurzame energie
 • Beperking lachgasemissies door bodem-/bemestingsmaatregelen

Verpakking en afval

 • Mogelijk maken van effectieve recycling van kunststof verpakkingen
 • Afvalverwerking en -scheiding

Boer, werknemers en omwonenden

 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
 • Waardering voor duurzamer geteelde producten
 • Communicatie met omwonenden

MILIEUKEUR IS BETROUWBAAR

 • De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.
 • Keurmerkhouders worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.
 • Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria.

MILIEUKEUR IN STANDARDS MAP

 • Milieukeur is opgenomen in Standards Map: het online platform voor informatie en vergelijking van meer dan 170 sustainability standards.

INTEGRAAL DUURZAMERE TEELT